کنسروماهی تن

قسمت سوم: طبع ماهی از نظر طب سنتی

/post-3

در طب سنتی برای ماهی نیز مانند سایر مواد غذایی طبعی در نظر گرفته شده است.