3-شیلانه Shilaneh

انواع محصولات کنسرو ماهی  شیلانه:

1-  کنسرو ماهی تون در روغن شیلانه - 120 گرم

2- کنسرو ماهی تون در روغن شیلانه - 180 گرم

3- کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم

4-  کنسرو ماهی تون در روغن زیتون شیلانه -180 گرم

5- کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم

6- کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر شیلانه- 180 گرم

7- کنسرو ماهی کیلکا در روغن شیلانه - 180 گرم

8- -خوراک سالاددتن (سالاد مکزیکی) شیلانه – 170 گرم

9- کنسرو ماهی تن با قارچ شیلانه