1 من رویایی دارم I HAVE DREAM

از حسین ملت خواه:

چی تو فکرته؟

فکرمی کنی نمی تونی؟

توانایی اش را نداری؟

استعدادش را نداری؟

چی تو فکرته؟

چی تو فکرته؟

خیلی جوونی؟

یا دیگه از تو گذشته ؟

پیر شدی؟

چی تو فکرته؟

این را بدون

هرگز قدرت تجسم آرزویی به تو داده نشده

مگر اینکه خداوند، توانایی محقق کردنش رو به تو داده باشه

چی تو فکرته؟

چی تو فکرته؟

اشتباه می کنی

ساده می گم

اگر رویایی تو سر داری

مجوز داشتن آن رویا و توانایی به آن رسیدن را خدا بهت داده

این دیگه به خودت بستگی داره

بخواهی تا تهش بری یا نه؟

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید