7- هامون Hamoon

انواع محصولات کنسرو ماهی هامون:

1-  کنسرو ماهی تون در روغن هامون - 150 گرم

2- کنسرو ماهی تون در روغن هامون - 180 گرم