اگر خواستید قدرت مرد رو ببینید

از دکتر فرزاد طباطبایی:

به پول و ماشین و ظاهرش نگاه نکنید

به لبخند زنی که کنارش زندگی می کنه نگاه کنید

مردی که دو متر قد داره

 اما نمی تونه زنش رو خشنود و خوشحال کنه

نه قدرتمنده و نه جنتلمن