فصل اوّل - دوستان ما

فصل اوّل - دوستان ما

1

فصل اوّل

حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت

دوستان ما

همه ی ما دوستانی داریم.

آیا تاکنون به موضوع دوستی فکر کرده اید؟  

صمیمی ترین دوستان شما چه کسانی هستند؟

در یک هفته ی گذشته درباره ی چه چیزهایی با دوستانتان گفت و گو کرده اید؟

در چه موضوعاتی همفکری و یا در چه کارهایی به هم کمک کرده اید؟

 آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا ما دوستانی برای خود انتخاب می کنیم؟

دوست خوب چه ویژگی هایی دارد و

 چگونه می توانیم دوستان خوب را حفظ کنیم؟

موضوع این فصل دوستی است.

 امید است شما با

آموختن مطالب این فصل و

 انجام دادن فعاّلیت های آن

بتوانید پاسخ پرسش های خودتان را پیدا کنید.