2 کی گفته برف سفیده؟

از حسین ملت خواه:

برف سفیده؟

نه

من این رو سفید می بینم

برف سفید نیست

اگر این سفید هست 

اگر تو دستم چند لحظه نگهش دارم

تبدیل می شه به یک مایع سفید رنگ 

ولی این شکلی نیست

بی رنگه 

من سفید می بینمش

یخ زدم

خوب گوش بده به حرفم

خوب گوش بده به حرفم

تو

   اون کسی که

                 فکر می کنی 

                                نیستی

اون چیزی که فکر می کنی 

                               تواناییته

                               قدرتته

کسری از قدرتت هم نیست  

این را باورکن

گوش بده به حرفم

تو می تونی هرجور که دلت می خواد خودت را بسازی

و به آن نقطه برسی

واقعیت آن چیزی نیست که می بینی

یخ زدم

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید