6- گلدن فیش Golden fish

انواع محصولات کنسرو ماهی  گلدن فیش:

1-  کنسرو ماهی تون در روغن گلدن فیش - 120 گرم

2- کنسرو ماهی تون در روغن گلدن فیش - 180 گرم