4-گالکسی Galaxy

انواع محصولات کنسرو ماهی  گالکسی:

1-  کنسرو ماهی تون در روغن گالکسی-  180 گرم

2- کنسرو ماهی تون در روغن زیتون گالکسی-  180 گرم

3- کنسرو ماهی تن با شوید در روغن گالکسی- 180گرم

4- کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن گالکسی- 180گرم