4-ناب پروتئین زاگرس

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : در زمینه تولید انواع کنسرو های مواد خوراکی
تاریخچه : این شرکت در سال 1385 تاسیس و باظرفیت تولید سالانه 2000 تن در سال ر در حال فعالیت هست.