4 دختر ضعیف نیست

از حسین ملت خواه:

دختر ضعیف نیست

یک مصاحبه ای را تو رادیو گوش کردم

زدم کنار درمورد آن گزارش یک توضیحی بدم

گزارشگر از یک شخصی می پرسه که

اگر دخترتون اشتباهی انجام بده ،چکار می کنی؟

چه جوری بهش تذکر می دی؟

گفت : از آنجایی که دختر ضعیفه

یک جوری بهش می گم که نرنجه

خیلی بهم برخورد

خواستم بگم که 

دختر ضعیف نیست

                     دختر لطیفه

                                     و در عین حال قدرتمند

دختر امروز تو 

                    مادر فردای جامعه ی منه

اگر با آن مثل یک آدم ضعیف، مثل یه بزدل برخورد کنی

فردا چه جور جامعه ای می خواهیم داشته باشیم؟

پس این را یادت باشه

دختر ضعیف نیست

                     دختر لطیفه

                              و در عین حال قدرتمند

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید