6- خزر تولید

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید مواد غذایی مثل کنسرو ماهی.
تاریخچه : این شرکت در سال 1369 در تهران با شماره 80657 ثبت شده است و دارای پروانه بهره برداری به شماره 27307/24 تاریخ صدور 26/12/1387 می باشد برای تولید مواد غذایی مثل کنسرو ماهی فعالیت دارد.

در سال 1369با هدف تولید انواع کنسرو از ماهی کیلکای دریای خزر  تأسیس شد و در سال 1373 به بهره‌برداری رسید.