در طب سنتی برای ماهی نیز مانند سایر مواد غذایی طبعی در نظر گرفته شده است.از نظر طب سنتی، ماهی مزاج سرد و تری دارد. ماهی‌هایی که در اقیانوس و آب‌های شور زندگی می‌کنند، سردی و تری کمتری دارند اما میزان سردی ماهی‌های بزرگتری که در آب‌های شیرین زندگی می‌کنند و فعالیت کمتری دارند، بیشتر است.

اما ماهی ایده‌آل، ماهی‌ای است که در آب‌های روان و شیرین زندگی کند. این نوع ماهی، ماهی معتدل از نظر مزاج است.