5-1-6 حرف را


حرف را

انواع حرف را:
1
نشانه ی مفعول
2
حرف اضافه
نشانه ی مفعولی:
در بعضی از جمله ها وقتی می خواهیم مفعول را پیدا کنیم حرف را نشانه مفعول است .
مثال : زهرا کتاب را خواند← چه چیز را خواند ؟ کتاب را
حرف اضافه
اگر حرف «را»در جمله یا شعری به معنی به ، برای ، از باشد حرفِ اضافه است .

نکته:
در نوشته های کهن و در نوشته های امروزی گاهی را در جایگاه حرف اضافه به کار می رود.
مثال:
 سقراط را پرسیدند کدام درنده نیکوتر است؟ ←از سقراط پرسیدند.
حاتم طایی را گفتند : از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای ؟ ←به حاتم طایی گفتند.
درویشی را ضرورتی پیش آمد ←برای درویشی ضرورتی پیش آمد.