5-1-1 واژه آموزی: بُن


ساخت کلمه مرکب (غیرساده) با " بُن"
نکته اول:
در ترکیب با نام میوه، معنی درخت می دهد
گاهی اوقات به معنی ته، پایین و بوته و درخت است.
نکته دوم:
پسوند بن، هنگامی که با کلمه ای ترکیب می شود؛ کلمه ی جدیدی (اسم غیرساده، مرکب) می آفریند و معنی مستقل دارند.
1گاهی به آخر کلمه اضافه می شود، مانند:
بیدبن یعنی درخت بید
خیاربن یعنی بوته ی خیار
2گاهی به ابتدای کلمه اضافه می شود، مانند:
بُن دیوار، یعنی  پایین، زیر و پای دیوار.

سَرو بُن: ریشه ی درخت سرو    
کلمه ی مرکب
گلبُن: ریشه و بُوته‌ ی گل
کلمه مرکب
خاربُن: ریشه‌ و بوته‌ ی خار
کلمه مرکب
بیدبُن: ریشه‌ ی درخت بید
کلمه مرکب
چناربُن: ریشه‌ ی درخت چنار
کلمه مرکب
آلوبن: ریشه درخت آلو
کلمه مرکب
بُنِ دندان: ریشه‌ ی دندان