5-1-7 ضمیر


 ضمیر

ضمیر: کلمه ای است که به جایِ اسم می آید و از تکرار اسم جلوگیری می کند .

انواع ضمیر:
1
ضمیر شخصی
  • جدا (مُنفصل)
  • پیوسته (متصل)    

2
ضمیر مشترک
3
ضمیر اشاره
4
ضمیر پرسشی

ضمیر شخصی
به ضمیری گفته می شود که بر اشخاص دلالت دارد ,
 این ضمیر برای گوینده ( اول شخص) ،
 شنونده ( دوم شخص) و
غایب ( سوم شخص) استفاده می شود .
ضمیرهای شخصی خود به دو دسته تقسیم می شوند :

الف – ضمایر شخصی جدا (مُنفصل) :
 ضمیرهایی که به واژه های قبل از خود نمی چسبند
که این ضمایر عبارتند از : من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان .
مثال: ما قبلا درس را برای شما توضیح داده ایم ← ما وشما ضمایر شخصی جدا .
نکته اول:
اگر بعد از ضمیر( من / تو ) حرف را قرار بگیرد
در زمان نوشتن (ن) از ضمیر  من ( و ، واو) از ضمیر تو  حذف شده و
 را به کلمه چسبیده می شود مَرا / تُرا .

ب- ضمایر شخصی پیوسته (متصل):
به ضمیری که به پایان واژه ها می چسبند و
 مالکیت را مشخص می کنند .
ضمایر پیوسته عبارتند از : م / ت / ش / مان / تان / شان .
مثال : ای که دستت می رسد کاری بکن ←ت در دستت  ضمایر شخصی پیوسته .
نکته دوم:
ضمیر پیوسته ی (م) را با شناسه ی (م) در فعل اشتباه نگیرید
چون ضمیر پیوسته به اسم می چسبند.
نکته سوم:
ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته برای انسان به کار می رود و
 برای غیر انسان در حالتِ مفرد از آن و این و
 در حالتِ جمع از آنها و اینها استفاده می شود .
نکته چهارم:
چون ضمیر جانشین اسم می شود
پس می تواند خیلی از نقش های دستوری اسم
مانند مفعول ، فاعل ، مضاف الیه ، مسند الیه ، مسند و … را در جمله قبول کند .
مثال برای انسان: معلمِ نگارش ستاره را صدا زد و از او خواست نوشته اش را بخواند .
مثال برای غیر انسان : این دوچرخه را دوست دارم .
نکته پنجم:
ضمیر به جای فعل و صفت قرار نمی گیرد .
نکته ششم:
مرجع ضمیر اسمی است که در متن یا جمله تمامِ ضمیرها به این اسم برمی گردد.
مثال : زهرا به کتابخانه رفت ، او کتاب گرفت ← زهرا مرجع ضمیر ، او ضمیر جدا .

ضمیر مشترک
خود, خویشتن , خویش
مثال: من خود به چشم خویشتن ، دیدم که جانم می رود ←خویشتن ضمیر مشترک .
نکته اول:
اگر بخواهیم برچیزی تاکید بیشتر کنیم ،
 می توانیم به ضمیر مشترکِ خود ، ضمیر پیوسته را نیز بیفزاییم .
 خودم / خودت / خودش / خودمان / خودتان / خودشان .
نکته دوم: 
ضمیر مشترک می تواند به خودش مضاف الیه هم بگیرد .
مثال : خودتان ، موضوع را مطرح کنید ←خودتان ←خودِ (مضاف) ، تان (مضاف الیه)
نکته سوم:
برزگر، پسر را نزدِ قوم و خویش خود فرستاد ←خویش به معنای اقوام و فامیل است و اسم محسوب می شود

ضمیر اشاره
اگر دو واژه (این ، آن) جانشین یک اسم شوند به آنها ضمیر اشاره می گویند .
نکته اول : این و همین برای اشاره به نزدیک و
 آن و همان برای اشاره به دور به کار می روند
مثال: این دفتر را خریدم ← این ضمیر اشاره به نزدیک است .

ضمیر پرسشی

اگر کلمه های که ، چه کسی ، چه ، چه چیزی و کدام جانشین اسم شوند و 

پرسشی را بپرسند ؛ ضمیر پرسشی می باشد .
مثال : خودکار را به من بده . کدام را ؟ ←کدام ضمیر پرسشی است .