5-1-3 منحنی تنش-کرنش در فولاد ST37

کامل ترین نمودار  تنش - کرنش برای  فولاد نرمه ساختمانی

با استفاده از آزمایش کشش مستقیم میله ی فولادی تحت نیروی کششی T  به صورت زیر هست:

1- هریک از نقاط روی نمودار نماینده ی حد مشخصی در فولاد می باشند.

 • نقطه A: حدخطی
 • نقطه B: حد الاستیک
 • نقطه C: نقطه تسلیم بالایی فولاد
 • نقطه D: نقطه تسلیم پایینی فولاد
 • نقطه E: حد سخت شدگی مجدد
 • نقطه F: نقطه تنش ماکزیمم فولاد
 • نقطه G: حد نهایی فولاد

2- در ناحیه ی OA، 

 • نمودار تنش - کرنش به صورت خطی تغییر کرده
 • شیب  نمودار  در این قسمت ثابت بوده
 • معرف مدول الاستیسیته ی فولاد است
 • FP حد تناسب تنش نام دارد. رفتار سازه تا این تنش به صورت الاستیک و خطی می باشد. از قانون هوک پیروی می کند.

3- در ناحیه ی AB، 

 • نمودار تنش - کرنش به صورت خطی نبوده
 • ولی ماده خاصیت الاستیک دارد. به عبارتی درصورت برداشتن بارگذاری از روی سازه، تغییر شکل پسماند صفر است.
 • Fe حد الاستیک تنش نام دارد و از Fp تا Fe، رفتار ماده غیرخطی ولی الاستیک است.

4- در ناحیه DE،

 • مقاومت قطعه به شدت پایین بوده
 • بدون افزایش در بار، تغییر شکل زیادی در قطعه ایجاد می شود.

5- در ناحیه EF(strain hardening) ،

 •  فولاد مجددا دچار مقاومت شده و قابلیت تحمل بار اضافی پیدا می کنند.
 • دراین ناحیه با افزایش کرنش، تنش نیز افزایش می یابد.
 • به این حالت سخت شوندگی کرنشی می گویند.

6- در فولاد نرمه ساختمانی ،

 نقاط A , B , C, D تقریبا بر یکدیگر منطبق بوده است

و با تقریب خوبی می توان آنها را با یک نقطه تخمین زد.

نمودار ایده آل تنش-کرنش فولاد:

همانطورکه ملاحظه می شود در این نمودار حدود Fp,Fe,Fyu بر یکدیگر منطبق شده و برابر Fy است.

7- در نمودار تنش کرنش ایده آل فولاد با توجه به مقادیر کرنش سه ناحیه داریم:

 • ناحیه ی الاستیک
 • ناحیه ی پلاستیک
 • ناحیه ی سخت شدگی مجدد

طول ناحیه ی پلاستیک (فاصله بین

ep