5-3-2 ساختمان فعل


ساختمان فعل
1
فعل ساده
2
فعل غیر ساده :
  •  پیشوندی  
  •  مرکب

فعل ساده :
فعلی که یک جزء دارد .
مثال : من امروز به مدرسه می روم← می روم فعل ساده .

 فعل غیر ساده :

الف : فعل پیشوندی : فعل هایی را می گویند که پیشوند دارند ،
 پیشوندها عبارتند از:  بَر، با ،در، فرا، فرو، ور
مثال : آب در زمین فرو می رود ←فرومی رود فعل پیشوندی است .

ب : فعل مرکب : فعلی که دو کلمه و دو جزء دارد .
مثال : تو بازگرد که من فردا زرِ تو حاصل کنم←حاصل کنم فعل مرکب است .

راه تشخیص فعل ساده از مرکب
باید بین دو کلمه ی آخر حرف را را قرار دهیم ،
 اگر عبارت به دست آمده معنی بدهد فعل ساده است
اما اگر عبارت حاصل معنی ندهد فعل مرکب است .
مثال : زهرا غصه خورد ←زهرا غُصه را خورد← چون غصه خوردنی نیست پس معنی واقعی نمی دهد و فعل مرکب است
سارا نان پخت ←سارا نان را پخت← در اینجا پختن معنی واقعی می دهد پس فعل ساده است
نکته اول: 
فعل هایی مانند گشت ، رفت ، آمد و … ساده هستند
 در صورتی که پیشوندهایی مانند در ، بر ، فرو و … جلوی آنها بیاید تبدیل به فعلِ غیر ساده می شود .
مثال : زهرا رفت ←رفت فعل ساده است .  
    برنج وارفت← وارفت فعل غیر ساده است .
نکته دوم:
تمام انواع فعل های ماضی و مضارع و آینده جزء افعال ساده هستند .