5-1-3 آرایه ی مناظره

آرایه ی مناظره


مناظره در اصطلاحِ ادبی
شعر , یا نثری است
که در آن دو چیز یا دو کَس
 بر سرِ موضوعی بحث و گفت و گو می کنند
 تا سر انجام یکی بر دیگری پیروز شود.
نکته اول:
معمولا هدف شاعر در مناظره رسیدن به یک نتیجه ی اخلاقی است .
نکته دوم:
در مناظره نویسی از روش دیالوگ نویسی استفاده می شود .
نکته سوم:
در مناظره معمولا از فعل گفت برای نقل قول استفاده می شود .
مثال:
درس چنار و کدوبن