5-3-1 ساده نویسی

مقصود ما از ساده نویسی ،
تبدیل شعر به زبان ساده ی نوشتار معیار امروز است.
برخی از ویژگی های نثر ساده، عبارت اند از:
جمله ها کوتاه، ساده و گویا هستند.
کلمات و عبارت های دشوار و کم کاربرد در آنها دیده نمی شود.
زبان آن ساده و صمیمی و به زبان گفتار، نزدیک است.