معنای زندگی چیه؟

از حسین ملت خواه:

چیزی که لازمه

مت توی زندگی داشته باشیم

معنا تو زندگیه ...

معنا تو زندگی آنقدر قدرتمنده

که نمی تونی تصورش کنید

                           خدمت کردن به غیر از خودت

                                                             برای دیگران ...

اه  این کوزت شدنه که!

من برای دیگران کار کنم

نه نه نه نه ...

اون از رو ترسه

این از رو قدرته

معنای زندگی خیلی مهمه

  • اینکه تو کی هستی ...
  • به عنوان یک انسان
  • چی کار می کنی؟
  • چی کار می کنی؟

وقتی پی به معنای زندگی خودت ببری

دیگه اونجا نیاز نیست که تو ...

همش بدویی واسه خودت

تو هرم مازلو

اینو خیلی خوب توضیح داده

  • اون سطح اول برای زنده موندنه، بقا
  • سطح دوم برای امنیته ،

                         می ری بیمه، تامین اجتماعی

                        خیلی چیزای دیگه

سطح سوم میای می گی ،ازدواج کنیم، عشق

مرجله ی بعدی می شه ، جایگاه اجتماعی

خب، دیگه چی؟

حالا می شه خودشکوفایی

تا قبلش همش مال خودت بود

  • اسمت
  • عنوانت
  • پولم
  • ماشینم

وقتی این مرحله رو رد می کنی

می شه خودشکوفایی

                          دیگه تو نیستی ...

اونجاست که می گی:

                          اسمم با جسمم تو خاک نره