5-1-4 نمایش


نمایش

زمانی که دانش آموزان به طرّاحی نمایش می پردازند،
خلّقیت و تفکّر و تخیّل در آنها پرورش می یابد.

زمان اجرا نیز
 رفتارهای کلامی و غیرکلامی آنها در انتقال پیام به هنگام سخن گفتن تقویت می شود.

بنا به تاثیرگذاری مثبت نمایش بر فرایند یادگیری،
معلّمان نباید این فرصت را که در تقویت مهارت های زبانی دانش آموزان بسیار مؤثّر است؛
به سایر دروس بدهند
یا از آن غفلت کنند.

توانمند کردن دانش آموزان در مهارت های زبانی،
نوع تفکّر آنها را نیز شکل می دهد
 و موجب موفّقیت آنها در زندگی روزمرّه و رفتارهای اجتماعی می شود.

اجرای نمایش،
 در حقیقت ایجاد موقعیت های مختلف زندگی و یا شبیه سازی موقعیت هاست
که در آنها زمینه های مناسبی برای رشد و شکوفایی شایستگی های فردی فراهم می آید.
1 با توجه به داستان چنار و کدوبن نمایشی طراحی کنید. خودتان را جای یکی از شخصیت‌های زیر قرار دهید و نمایش را در کلاس اجرا کنید.
چنار
بوته‌ی کدو
راوی داستان

برای اجرای مناسب و جذابتر، لازم است به نکات زیر، توجه کنید:
1صحنه پردازی: فضایی مناسب با داستان، برای اجرا طراحی کنید.
2انتخاب نقش: پس از بررسی و بازخوانی داستان، یکی از شخصیت‌ها را انتخاب نمایید.
3اجرای نمایش: پس از تعیین نقش، هر فردی با رعایت ویژگی‌های شخصیت مورد نظر، مسئولیت خود را به نمایش بگذارد.
4نقد و بررسی: پس از پایان نمایش، درباره چگونگی اجرای نقش هر فرد، در گروه بحث و گفت‌وگو کنید و سرانجام، مباحث را جمع‌بندی کنید.