5-1-2 قالب قطعه

قالب قطعه
شعری با حداقل دو بیت که
 مصراع هایِ زوج بیت ها با هم قافیه ای یکسان دارند.
موضوع قطعه بیشتر نصیحت، پند، اندرز، مدح، مطالبِ اخلاقی و اجتماعی است.
حداقل ابیاتِ قطعه دوبیت است
اما حداکثر آن به 18 بیت هم می رسد.
قطعه : به معنی یک پاره از هرچیزی است و
چون گویا پاره ای از ابیات وسط یک قصیده است ٬ قطعه می گویند.
معروف ترین قطعه سُرایان عبارتند از:
 پروین اعتصامی ، سعدی شیرازی ، انوری ، ابن یمین ، ناصر خسرو و … می باشند.
طرح گرافیکی قطعه :
…………………………        …………………………. ×
………………………..       ………………………….. ×
………………………..        ………………………….. ×
مثال: درس چنار و کدوبن